TEMİZ TÜKENMEZ ENERJİLER YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  Tanıtım:

      Günümüzde enerji, giderek en önem verilen bir kavram olarak tüm insanları etkilemektedir. Özellikle “sürdürülebilir gelişme” kavramının dünyada tüm toplumların üzerinde önemle durduğu bir konu durumuna gelmesi, günümüzde, alışılagelmiş enerji kaynaklarının verimli üretim ve tüketimi, çevre etkilerinin enaza indirilmesi yanında, temiz ve tükenmez enerji kaynaklarına (Güneş, rüzgar, biyokütle, yeriçi ısısı gibi) geçişi gündeme getirmiştir. Bu alanlarda dünyadaki çalışmalardan uzak kalmamak, hem bu konularda yetişmiş insan gücüne, hem de üniversitelerde bu konulardaki araştırmaların yoğunlaşmasına bağlıdır.

      Bu görüş altında, “daha ileriye.. en iyiye” gitmeyi benimseyen Hacettepe Üniversitesi'nde "Temiz-Tükenmez Enerjilerde Yüksek Lisans Programı”, ülkemizde temiz-tükenmez enerji uygulamalarında ve yönetiminde görev alacak uzman kişiler yetiştirilmesi amacına yönelik,  birden çok anabilim dalının katkısıyla yürütülen bir program olarak açılmıştır. Bu program, aynı zamanda Üniversitemizde enerji uygulamaları konularında yapılagelen araştırmalara ivme kazandıran bir programdır.

      Hacettepe Üniversitesi, yetişmiş bilim gücü ve altyapı olanakları ile bu tür bir programı ülkemizde en iyi yürütebilecek bilgi ve deneyim birikimi olan seçkin bir kuruluştur. Bu program ile, ülkenin bugünü ve  geleceğinde temiz-tükenmez enerji konularında Hacettepe Üniversitesinin önde gelen uzman bir kurum olması hedeflenmiştir.

  Amaç:

  * Değişik lisans öğrenimi görmüş öğrencilere (kişilere) yeni çalışma alanları ve iş olanakları yaratacak temiz-tükenmez enerjilerde uzmanlaşma fırsatı doğurmak. Bu konularda bilgi-deneyim kazanmalarına önayak olmak ve yeni bakış açıları kazanmalarını sağlamak; temiz-tükenmez enerjilerin üretimi ile tüketimindeki verimli yöntemleri tanıtmak ve öğretmek.

  * Günümüzde kullanılan temiz-tükenmez enerji teknolojileri konuları ve bu konular üzerine gelecekteki olası gelişmelere açık, bilgili kişiler yetiştirmek.

  * Temiz tükenmez enerjilerdeki sanayi kuruluşları ile ilişki içinde sorunları çözümleyecek AR-GE çalışmaları yapmak ve Üniversitemizin temiz-tükenmez enerjilerdeki AR-GE çalışmalarına ivme kazandırmak.

  * Sürdürülebilir kalkınma ve gelişme açısından temiz-tükenmez enerji kaynaklarının üretim ve kullanım aşamalarındaki yöntem ve teknolojilerin önemini ve potansiyelini vurgulamak ve bu konularda bilgili kişiler yetiştirmek.

  * Ülkemizde enerji kaynaklarının uygulamalarında çalışacak insan gücü oluşturarak, enerji konularına daha geniş açıdan bakabilen ve çözümler üreten, gelişmeler yapabilen kişiler yetiştirmek.

  * Dünyada giderek yaygınlık kazanan, birden çok bilim dalının katkısıyla oluşan bir yüksek lisans programını Üniversitemizde başlatarak, Üniversitemizde ve ülkemizde bu tür programların geliştirilmesinde örnek olmak.

  Başvuru:

      Temiz-tükenmez Enerjilerde Bilim Uzmanlığı eğitimi programına, Türkiye’de yada YÖK’çe denkliği onaylanmış dış ülkeler üniversitelerinde aşağıdaki belirtilen dallarda lisans diploması almış kişiler başvurabilir:

      Fizik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Yerbilimleri (Jeoloji, Hidrojeoloji, Maden Mühendislikleri), Çevre Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Fizik Lisans, Kimya Lisans, Biyoloji Lisans, Yerbilimleri Lisans.

      Bu dalların dışında bir daldan lisans diploması almış olan bir kişinin bu programa başvurup girebilmesi, ilgili anabilim dalının önerisi üzerine H.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulunun onayına bağlıdır.

  Uygulama:

      Programı seçen tüm öğrencilere, her öğrencinin Danışmanı yada Temiz-tükenmez Enerjiler Anabilim Dalı Sorumlusunun onayı ile, öğrencinin eksikliklerini gidermesi ve ileride seçeceği çalışma konusuna temel olabilecek bilgiler edinmesi gözönüne alınarak, birinci dönem derslerinden en az 12 kredilik ders verilir. Bu dönem, daha sonraki dönemler için temel bilgiler edinme ve temiz-tükenmez enerji bilim uzmanlığı kavramında öğrenciyi belli bir düzeye getirme amacını taşıyan, bir yönüyle köprü derslerden oluşmaktadır.

      Ikinci dönem, öğrencinin, temiz ve tükenmez enerjiler konularında uzmanlaşmasına olanak sağlayacak derslerden oluşmaktadır. Öğrenci, Danışman'ının önerisi ile bu dönemde açılan dersler arasından en az 12 kredilik ders almak ve bir seminer hazırlamak zorundadır.

      Öğrenci, seçmeli derslerini, programda açılan derslerden ve Anabilim Dalının öngördüğü diğer programlarda açılan dersler arasından seçebilir. Her iki ders döneminde de öğrenciye ders seçme olanakları zenginleştirilerek geniş bir seçme yelpazesi sunulmuştur.

      Iki akademik dönemlik derslerini başarı ile tamamlamış öğrenci, Danışman olarak atanmış bir öğretim üyesinin gözetiminde bir araştırma çalışması (tez çalışması) yapmakla yükümlüdür.

      Derslerini ve araştırma (tez) çalışmasını başarı ile bitiren öğrenciye "Temiz ve Tükenmez Enerji Bilim Uzmanı" derecesi verilir. Bu derecede uzmanlık konusu  da belirtilir.

      Hacettepe Üniversitesinin birden çok anabilim dalının katılımı ve katkılarıyla yürütülen bu programın eşgüdümünü H.Ü. Yeni ve Temiz Enerji AR-UY Merkezi yükümlenmiştir.

  Programın hazırlanışı sırasında görüş alış-verişinde bulunulan kamu ve özel kesim kuruluşları:

  1. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

  2. Elektrik İşleri Etüt  (EİE) Genel Müdürlüğü

  3. Ezinç Metal Sanayii Tic. A.Ş. (Kayseri)

  4. ORME Jeotermal, Müh. San.Tic. A.Ş. (Ankara)

  5. ASMAKİNSAN Makina Inşaat San. Ltd. Şti. ( Ankara )

  6. Türkliye Jeotermal Derneği

  7. FENTEK A.Ş. (Gebze-Kocaeli)

  8. DEMİRER HOLDING A.Ş. (İstanbul)

  9. KALDERA DAĞSAN A.Ş. (Konya)

   

  Programın hazırlanışı sırasında görüş alış-verişinde bulunulan H.Ü. Bölümleri

  Fizik Mühendisliği

  Maden Mühendsiliği

  İstatistik

  Jeoloji Mühendisliği

  Bilgisayar Mühendisliği

  Çevre Mühendisliği

  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

  Biyoloji

  Kimya

  Biyomühendislik

  Kimya Mühendisliği

Hacettepe Üniversitesi Temiz Tükenmez Enerjiler Anabilim Dalı
Yeni ve Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi (YETAM)
06800 Beytepe Ankara
Tel: 0312 297 67 69 - 72 45